กิจกรรมปี 2562

         
       
 
17-11-62 สอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 62
27-29-11-62 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ม.4/11, ม.4/12 ม.5/10 และ ม.6/10
26-12-62 กิจกรรมชมสุริยุปราคาบางส่วน
     
   
 
21-07-62 อบรมเชิงปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำริ ม.2/13 - ม.2/14
05-08-62 กิจกรรมศึกษามารยาทการรับประทานอาหารยุโรป ม.1-13- ม.1-14
17-18-08-62 อบรมเชิงปฏิบติการ เรื่อง Inventions From Sciences ม.4 สายวิทย์
7-8-10-62 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา loT ด้วย Raspberry pi
18-20 -10-62 โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
   
 
11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สะแกราช ม.1
6-8 มีนาคม 2562 ค่าย STEM EDUCATION ม. 2-11,12- ม.3-11,12
20-22 มีนาคม 2562 ค่ายบูรณาการ โครงการ GEP ม.4-6
29-06-62 อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินพลังงานยาง 3D ม.1/13 - ม.1-14
14-07-62 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฉลาดคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ม.3/11 - ม3/12
 

 

กิจกรรมปี 2561

         
 

         
 
4-6 ตุลาคม 2561 STEM for Tools Camp
 
 
 
 
 
             
 

 
 
24-27 กันยายน 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
22-23 กันยายน 2561 อบรมเครื่องบินพลังงานยาง 3D
24 สิงหาคม 2561 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเนื่องด้วยวันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
8 สิงหาคม 2561 ติวเตรียมความพร้อม การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ( CU TEP )
 
   
 
22 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่อง ฉลาดคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
15กรกฎาคม2561 อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชดำร
10 พฤษภาคม 2561 อบรมของเล่นพื้นบ้านโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ม.1-13 ม.1-14
28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ A day Piace resort
15 กุมภาพันธ์ 2561 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 
   
 
12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแราช นักเรียนโครงการ GEP ม.1
07 กุมภาพันธ์ 2561 Openhouse GEP
6-8 ธันวาคม 2560 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ ค่ายบูรณาการฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท นักเรียนโครงการGEP ม.3
22-24 พฤศจิกายน 2560ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท นักเรียนโครงการ GEP ม.2
18-20 ตุุลาคม 2560 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สวนนงนุชวิเลจนักเรียนโครงการ GEP ม.4 ม.5 และ ม.6
 
 

กิจกรรมปี 2560

         
     
   
23-26 กันยายน 2560 โครงการกิจกรรมเรียนรู้และฝึกภาษาในต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์
03 กันยายน 2560 สอบ TEDET นักเรียนโครงการ GEP
18 สิงหาคม 2560 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21 สิงหาคม 2560 อบรมมารยาทบนโต๊ะอาหาร นักเรียนโครงการ GEP ม. 2/11,2/12
 
   
 
22-24 สิงหาคม 2560 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.5/1,ม.5/2 และ 5/10
20 สิงหาคม 2560 มหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
06 สิงหาคม 2560 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง GEP
15 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2/11,2/12
01 กรกฎาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ ของเล่นพื้นบ้านโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ม.1/11,1/12
 
   
 
17 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ (K'bot) ม.3/11,3/12
20-24 มีนาคม 2560 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ม.3/11,/12 - ม.6/10
07 กุมภาพันธ์ 2560 open house EP-GEP
10-12 มกราคม 2560 ค่ายบูรณาการ ม.1/11,1/12 ค่ายฮาโมนี่ รีสอร์ท
06 มกราคม 2560 ทัศนศึกษาของนักเรียนโครงการ GEP ม.2/11,2/12 ม.4/10 ม.5/10 ม.6/10 ณ จ.ชลบุรี
 
 

กิจกรรมปี 2559

         
       
     
29-30 พฤศจิกายน- 1-ธันวาคม 2559 ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ ค่ายแก่งกระจานริเวอร์รีสอร์ท
08-10 พฤศจิกายน 2559 เดะเลกาซี ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ม.2-11 และ     ม.2-12
 
18-20 กันยายน 2559 ค่ายการศึกษาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม      ม.4-10 , 5-10 และ 6-10

 

 
   
 
10-13 กันยายน 2559 โครงการกิจกรรมเรียนรู้และฝึกภาษาในต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์
16 กันยายน 2559 ทัศนศึกษา ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ นักเรียนโครงการ GEP ระดับชั้น ม. 3-11 3-12 และ ม. 6-10
04 กันยายน2559 สอบ tedet         นักเรียนโครงการ gep
22 กรกฏาคม 2559 ทัศนศึกษางาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
19 กรกฏาคม 2559 โครงการกิจกรรม ความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (อบรมปฏิบัติการเคมี) ม.6-1,6-2, 6-10,6-11

 

 
 
 
 
30 กรกฏาคม 2559 อบรมเชิง ปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.2
13 กรกฏาคม 2559 อบรมมารยาทบนโต๊ะอาหาร
13 กรกฏาคม 2559 คาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความรู้หลังเลิกเรียน ม.4
09 กรกฏาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ ฉลาดคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ ก้าวนำเทคโนโลยี ( K-bot) ม.3
 
02 กรกฏาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ ของเล่นพื้นบ้านไทยโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ม.1

 

 
   
 
28-30 มีนาคม2559 ค่ายการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ ม.3 และ ม.6
9-11 มีนาคม 2559 ค่ายการศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์ ม. 4-10 และ ม.5-10
15 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ว.ส. 59 Open house (GEP & EP)
12 กุมพาพันธ์ 2559 การนำเสนอและวิพากษ์การศึกษาค้นคว้าและ สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 
20-22 มกราคม 2559 ค่ายบูรณาการ ม.1 สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช